Epifanio

04:32
PBS Big Band
Aaron Aranita

Story

Epifanio is my father's middle name (Ralph Epifanio Aranita) Epifanio- Epiphany

Written in a Samba-Baiao feel with solos for tenor sax and trumpet. ( Ambrose Splescia-t sax, Mark Minasian- trpt)